Vyhledávání

28 Led 2019 12:14

30. květen 2017

Rada města Brna dnes doporučila schválit zastupitelstvu nová pravidla pronájmu bytů v domech, které jsou v majetku statutárního města Brna. Město tak pokračuje ve změně politiky bydlení. Hlavním cílem je vytvořit bytový fond a nastavit nájemné tak, aby bylo bydlení dostupné pro mladé rodiny, seniory, občany sociálně potřebné a i handicapované.

„Nová pravidla umožňují elektronický kontakt žadatele s úřadem. Žádost o byt se bude moci podat elektronicky, pro nabídku k výměně bytu bude možno použít webové stránky města a prvky elektronické evidence bytového fondu v rámci Centrálního informačního systému. Zveřejňováním volných bytů nebo zveřejňováním pořadí žadatelů chceme přispět k transparentnosti hospodaření s městskými byty,“ popsal jedny z inovací v pravidlech první náměstek primátora Petr Hladík.

Další změny v pravidlech, která musí schválit Zastupitelstvo města Brna přinášejí především následující změny:

▪ rozšiřují okruh žadatelů o obecní byt o ty, kteří jsou v rozvodovém řízení a nedošlo u nich dosud k vypořádání společného jmění (a rozšiřují možnosti k získání bytu pro sociálně potřebné obyvatele města)

▪ umožňují pouze pronájem bytu způsobilého k užívání. To znamená, že nelze po budoucím nájemci požadovat opravy bytu vlastním nákladem či náhradu nákladů na opravy provedených pronajímatelem či předchozím nájemcem

▪ zavádí sjednocující prvky pro určování výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv a nově uzavíraných dodatků k nájemním smlouvám u městských částí i města s cílem zachovat dostupnost bytového fondu, ale současně vytvářet zdroje pro jeho další rozvoj

▪ zakotvení závazku k přihlášení k trvalému pobytu nájemce v nově pronajatém bytě má za cíl přinést do rozpočtu města finanční prostředky z rozpočtového určení daní a má vliv i na poplatkovou povinnost za komunální odpad

▪ umožněním postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy jen mezi nájemci obecních bytů ve vlastnictví města Brna či ve vlastnictví jiné obce má zamezit fiktivním „výměnám“ bytů

▪ v kompetenci města zůstává sociální bydlení, zejména pro občany s potřebou komplexní sociální práce a byty zvláštního určení (bezbariérové a v domech s pečovatelskou službou)

„Díky novým pravidlům město deklaruje i prevenci ztráty bydlení. Dáváme tak najevo snahu pomoci nájemníkům, kteří se přechodně dostanou do obtížné situace. Rozšířením pravomocí městským částem realizovat startovací a sdílené bydlení se přibližujeme ke standardu, jaký můžeme vidět v zahraničí, například ve Vídni,“ dodal Hladík.

V únoru letošního roku byla také schválena nová kritéria pro pronájem bytů zvláštního určení.  Ta sjednotila kritéria pro výběr žadatelů o byty v DPS i byty bezbariérové. Bodově hodnotí nejen uvolnění bytu obecního, ale i uvolnění sdíleného bydlení a bytu ve vlastnictví jiné fyzické či právnické osoby a detailně rozpracovávají bodové hodnocení důvodů zvláštního zřetele, a tím umožňují rozlišit potřebnost řešení žádostí, a měla by vést k řešení těch nejpotřebnějších žadatelů.

Dále je také upravena výše nájemného za pronájem startovacích a sociálních bytů u nově uzavíraných nájemních smluv či nově uzavíraných dodatků k nájemním smlouvám, kdy nesmí být nižší než 57,20 Kč/m²/měsíc. Tato výše nájemného bude každoročně upravována o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-stanovuje-nova-pravidla-pro-pronajem-mestskych-bytu/

Oblast: Bydlení
Projekt: PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ
Blog category: Tiskové zprávy