Vyhledávání

28 Led 2019 12:20

13. únor 2018

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna, která jsou účinná od října loňského roku, zavedla novou kategorii bytů – sociální byt bez potřeby komplexní sociální podpory. Radní města Brna na dnešním zasedání schválili kritéria pro výběr žadatelů o pronájem těchto bytů.

„Žadatelé o sociální byty, kteří nebudou potřebovat podporu sociálních pracovníků, budou vybíráni z uchazečů o běžný obecní byt, které navrhne městská část. Stane se tak poté, co město vyhlásí výběrové řízení na pronájem sociálního bytu. Tito žadatelé budou muset splnit předem dané podmínky,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Uchazeč o výše popsaný sociální byt musí být zletilý. Dále nesmí mít uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nevlastní (ani nespoluvlastní) dům, byt nebo jinou nemovitost. Čistý měsíční průměrný příjem žadatele pak nesmí přesáhnout za období 1 roku 0,5násobek průměrné hrubé mzdy. Pokud budou byt užívat i další osoby, je potřeba doložit průměrný čistý příjem domácnosti za 1 rok. Například v případě 3členné rodiny by čistý měsíční příjem neměl přesáhnout 0,9násobek průměrné hrubé měsíční mzdy.

„Kritéria pro výběr žadatelů následně zohledňují situaci rodiny a počet dětí v ní, zdravotní stav žadatele nebo členů domácnosti, jejich příjem a další okolnosti. Například matka samoživitelka dostane více bodů než bezdětný pár. V případě shodného počtu bodů bude rozhodovat délka podání žádosti o byt,“ doplnil Petr Hladík.

Potencionální nájemníci se poté zaváží ve smlouvě k tomu, že si nahlásí trvalé bydliště do pronajatého sociálního bytu. Dále smlouva například ošetří i zapojení nájemníků do programu prevence ztráty bydlení a uloží jim povinnost každoročně do 31. prosince oznámit výši svých příjmů a členů rodiny.

Výše nájemného za pronájem sociálních bytů u nově uzavíraných nájemních smluv či nově uzavíraných dodatků k nájemním smlouvám nesmí být nižší než 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně upravována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ. Standardně se budou smlouvy uzavírat na jeden rok s možností dalšího prodloužení.

Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem sociálního bytu bez potřeby komplexní sociální podpory

Žadatel o sociální byt musí splňovat podmínky dané Pravidly pronájmu bytů v majetku města Brna a Statutu sociálního bytu.

Rodinná situace – max. 3 body

Bez dětí *

0 bodů

1-2 děti

1 bod

3 a více dětí

2 body

Samoživitel/ka

1 bod

Zdravotní stav žadatele nebo členů domácnosti – max. 2 body

bez zdravotních potíží

0 bodů

lehčí zdravotní postižení **

1 bod

závažné zdravotní problémy**

2 body

Příjem žadatele –  max. 2 body

zaměstnání, podnikání

2 body

důchod – starobní, invalidní

2 body

peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, odměna pečující osobě***

2 body

Jiné okolnosti – max. 2 body

žadatel má trvalé bydliště v Brně nebo doloží minimálně 2-letý vztah k Brnu ****

2 body

 

 

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-stanovilo-kriteria-pro-vyber-zadatelu-o-dostupne-byty/

Oblast: Bydlení
Projekt: PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ
Blog category: Tiskové zprávy