Vyhledávání

Prevence
školní
neúspěšnosti

Alt

JAKÝ TO ŘEŠÍ PROBLÉM?

Prevence školní neúspěšnosti navazuje na mentorskou práci, která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky již od jejího zavedení v roce 2014. Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách.

Náš projekt podporuje všechny brněnské základní školy a zlepší prevenci školní neúspěšnosti jejich žáků.

Školy

0

Do projektu je zapojeno celkem 68 základních škol, z toho 66 škol zřizovaných městem Brnem a/nebo jeho městskými částmi

Organizace

0

Dvě partnerské školy jiných zřizovatelů, konkrétně neziskové organizace Pramínek a Cyrilometodějské základní školy Lerchova. Také 7 organizací neformálního vzdělávání, které doučují zejména žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí: DROM, Domov svaté Markéty, Muzeum romské kultury, Petrov, Ratolest, Teen Challenge International, Diagnostický ústav pro mládež.

Cíl

0

Cílem projektu je plošná podpora brněnských základních škol a prevence školní neúspěšnosti jejich žáků.

PROČ TO ŘEŠIT?

Z naší podpory profituje vždy celá lokalita, ve které se zvyšuje vzdělanost, mizí z ní sociálně patologické jevy a hranice mezi vyloučenou a běžnou lokalitou se tak stírá.

Město Brno nejdříve pilotně zřídilo na základních školách pozice mentorů, kteří se věnovali dětem, u nichž hrozilo, že předčasně odejdou ze systému vzdělávání. Mentoři doučovali a poskytovali poradenskou podporu. Zpětná vazba ze strany rodičů byla obrovská a tak v rámci tohoto projektu nyní doučování a mentoring na všech základních školách rozšiřujeme o další aktivity.

Z podpory aktivit prevence školní neúspěšnosti a předčasných odchodů ze vzdělávání profituje vždy celá lokalita, ve které se zvyšuje vzdělanost jejích obyvatel, dochází ke snižování sociálně patologických jevů a hranice mezi vyloučenou a běžnou lokalitou se stírá.

PRO KOHO JE TO URČENÉ?

Projekt je pro všechny základní školy se zvláštním zřetelem k školám ve vyloučené lokalitě nebo s větším počtem sociálně znevýhodněných žáků, a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Žákům

Projekt je určen všem žákům, kteří navštěvují brněnské základní školy. Zvláštní zřetel je věnován školám se zvýšeným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, kteří žijí a navštěvují školu ve vyloučené lokalitě, a také žákům, kteří mají různé specifické vzdělávací potřeby.

Školám

Deset škol s vyšším počtem žáků ze sociálně vyloučeného prostředí je vyčleněno pro výraznější podporu doučování a navíc pro podporu práce s rodinami žáků, na těchto školách v rámci projektu působí metodikové pro spolupráci s rodinou. Ti pořádají pro rodiče žáků semináře s různou tématikou, např. o povinnostech prvňáčka, k finanční gramotnosti a k rozvoji dalších kompetencí rodičů i žáků.

JAK SE TO ŘEŠÍ?Doučování, mentorská práce a kariérní poradenství probíhá na všech brněnských školách spolu s výchovou k aktivnímu občanství v podobě kroužků, skupinových prací a her.

V projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků 68 zapojených škol ve spolupráci se sedmi organizacemi neformálně vzdělávacího charakteru. Zapojené organizace při doučování žáků spolupracují se školami. Úspěšně tak navazuje na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky.

ŠKOLNÍ PORADENSTVÍ

Ve všech školách zároveň působí asistenti školního poradenského pracoviště, kteří mají kromě práce s rodinami navíc na starosti i kariérní poradenství, neboť dalším cílem projektu je udržitelné zkvalitnění kariérového poradenství na základních školách a podpora smysluplné volby povolání žáků.

AKTIVNÍ ÚČAST ŽÁKŮ

Na školách projekt podporuje také rozvoj kompetencí žáků k aktivnímu občanství v podobě zájmových kroužků a školních parlamentů. Kroužky i parlamenty jsou otevřeny pro žáky všech ročníků. Přiměřeně k věku žáků jsou využívány metody skupinové práce, diskuze, hraní rolí, práce s textem, vyjednávání a rozvoje písemné argumentace, prezentace, kritického myšlení, apod.

PODPORA PRACOVNÍKŮM

Kromě podpory sociálního rozvoje žáků je zároveň poskytnuta podpora pedagogickým pracovníkům zapojených škol, pracovníkům dalších organizací a rodičům dětí, které je v Brně navštěvují. Projekt samozřejmě průběžně sbírá zpětnou vazbu.

JAK POZNÁME, ŽE TO FUNGUJE?

Zlepší se spolupráce mezi školami, rodiči, odborem a neziskovými organizacemi. Brno bude mít informovanější rodiče a jeho vzdělávací instituce si budou efektivně předávat znalosti.

1. Zlepší se spolupráce mezi školami, rodiči, odborem a neziskovými organizacemi. To povede k zvýšení informovanosti rodičů i předávání znalostí a zkušeností mezi aktéry.

2. Projekt rovněž průběžně sbírá zpětnou vazbu a už v průběhu realizace projektu projevují zúčastněné strany velký zájem o navazující spolupráci a pokračování podpory zejména v oblasti doučování.

Dokumenty
ke stažení

Zatím pro tento projekt nejsou žádné dokumenty. Koukněte sem později!

Přečtěte si
novinky a články

Stále
nevěříte?

Přečtěte si odpovědi
na nejčastější otázky!

Alt

Nestyďte se
napište nám

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!


Najdete nás na adrese:


Dominikánské nám. 3 , 601 67 Brno

Tel.: +420 778 888 325

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!