Vyhledávání

Zdravotně
sociální
podpora

Alt

JAKÝ TO ŘEŠÍ PROBLÉM?

Zdravotně sociální pomocníci pomáhají sociálně vyloučeným lidem v Brně zlepšit jejich zdravotní stav a začlenit se do běžné péče o něj. Podpoří klienty ve zvýšení zdravotní gramotnosti, pomohou jim při komunikaci se zdravotníky a zdravotními pojišťovnami a poučí je o možnostech prevence.

Kromě individuálních postojů a návyků existují také institucionální bariéry ve využívání systému zdravotní péče: nižší dostupnost lékařské péče v blízkosti bydliště, nedostatečný počet lékařů s volnou kapacitou nebo přetrvávající nábory některých zdravotních pojišťoven k přeregistraci pojišťovny cíleně realizované v sociálně vyloučených lokalitách.

Zdravotní péče

0

Je prokázáno, že zdravotní stav sociálně vyloučených osob je horší a průměrná délka života nižší o 10 až 15 let než u majoritní populace.
Zdravotní stav

0

Jedním z možných nástrojů, jak zlepšit úroveň zdravotního stavu těchto občanů, je podpora terénní sociální práce zaměřené na zdravotní problematiku.

Pomoc

0

V Brně tuto službu pod názvem Zdravotně sociální pomoc nabízí od roku 2009 příspěvková organizace města DROM, romské středisko.

PROČ TO ŘEŠIT?

Sociálně vyloučení lidé trpí špatným zdravím a žijí v špatných hygienických podmínkách. Často čelí institucionálním bariérám v systému zdravotní péče.

Projekt usiluje o zlepšení zdravotního stavu sociálně vyloučených osob ve městě Brně. Nízká životní úroveň má negativní vliv na životosprávu a postoj ke zdraví obecně. Lidé v těchto lokalitách často žijí v hygienicky a prostorově nevyhovujících podmínkách, zanedbávají potřebnou prevenci a léčbu nemocí u sebe i svých dětí.

PRO KOHO JE TO URČENÉ?

Klientem může být každý, kdo ocení pomoc ve zdravotní oblasti, bez ohledu na etnicitu.

Služba je určena lidem, kteří nemohou vzhledem ke svým znalostem a dovednostem a sociální situaci využít odpovídající placené nebo běžně dostupné zdravotní služby a kteří se tak ocitli v nepříznivé zdravotní situaci, tj. pokud:.

1.

2.

JAK SE TO ŘEŠÍ?Zdravotně sociální pomocník pomáhá klientovi s registrací u lékaře, doprovází ho k lékaři a podpoří oboustranné porozumění mezi klientem a lékařem, motivuje klienta k samostatnému řešení zdravotní situace a ukazuje mu možnosti zdravotní prevence.

NAVÝŠENÍ KAPACIT

Díky projektu jsme mohli navýšit personální kapacitu stávající Zdravotně sociální pomoci o tři nové pracovníky. Ti aktivně vyhledávají potenciální uživatele služby přímo v terénu a nabízejí jim pomoc při řešení jejich problémů.

SAMOSTATNOST

Důraz je přitom kladen na aktivní zapojení klientů, aby byli v budoucnu schopni své problémy řešit samostatně.

MOTIVACE A POMOC

Zdravotně sociální pomocník pomůže klientovi s registrací u lékaře, doprovodí ho k lékaři či na zdravotní pojišťovnu, motivuje ho k řešení zdravotní situace, poučí ho o právech a povinnostech, možnostech zdravotní prevence nebo mu pomůže s řešením situace v případě zdravotního postižení.

JAK POZNÁME, ŽE TO FUNGUJE?

S každým klientem sestavujeme a vyhodnocujeme individuální plán zdravotního stavu a léčby.

1. Cílem projektu je dosáhnout u sociálně vyloučených osob zlepšení péče o zdraví nebo napojení na systém zdravotní péče. Konkrétně se jedná o zajištění lékařské péče, zlepšení docházky k lékařům, zlepšení informovanosti o zdravotním stavu a o léčbě nebo o ulevování bolesti a řešení zdravotních omezení.

2. S každým klientem sestavujeme individuální plán, jehož plnění průběžně vyhodnocujeme při setkáních klienta s pracovníkem. Vždy také ověřujeme, zda spolupráce splnila klientovo očekávání a zda díky službě získal potřebné dovednosti.

Přečtěte si
novinky a články

Stále
nevěříte?

Přečtěte si odpovědi
na nejčastější otázky!

Alt

Nestyďte se
napište nám

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!


Najdete nás na adrese:


Anenská 10, 601 67 Brno

Tel.: +420 777 489 875

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!