Vyhledávání

28 Led 2019 1:10

6. listopad 2017

Projekt Pilotního testování rychlého zabydlení rodin s dětmi, tzv. Rapid Re-Housing, se dostal do další fáze. Rodinám jsou nyní po roce prodlužovány nájemní smlouvy. V současné chvíli se to týká 22 z 23 rodin. „Jedná se o 96% úspěšnost. S dalšími rodinami intenzivně pracujeme na tom, aby se jim to také podařilo,“ řekl uvolněný zastupitel pro sociální začleňování Martin Freund.

Zásadní pro hodnocení projektu je fakt, zda si dokáže rodina po roce nájemního vztahu udržet bydlení bez dluhu. Od začátku se předpokládalo, že projekt nebude ze 100 % úspěšný. „Přesto je momentálně jedním z nejefektivnějších způsobů boje proti chudobě rodin v Evropě, možná i na světě,“ uvedl Freund.

Podmínkou pro prodloužení nájemní smlouvy a setrvání v projektu je, aby rodina neměla po roce v novém bytě žádné dluhy na nájemném. V současné chvíli magistrát eviduje dluh u 17 rodin, jehož celková výše je 210 tisíc korun. I tuto částku se daří průběžně snižovat. Více než polovinu dluhu tvoří jen 4 rodiny. Asi 20 rodin naopak nemělo s řádným hrazením nájmu žádné problémy.

Důvody, proč dluhy vznikají, jsou velmi individuální. Při placení nájmu je většina nájemníků závislá na sociálních dávkách. Ty, které jsou určeny přímo na bydlení, putují rovnou na účet města. Zpravidla ale nepokryjí celou výšku nájmu. Zbytek nájemníci doplácejí z jiných zdrojů – z dalších dávek, z platu, za pomoci širší rodiny. Systém dávek je zároveň velmi komplikovaný. „Ačkoliv je spolupráce s Úřadem práce na nadstandardní úrovni, ze své podstaty nemůže systém reagovat na změny v rodině okamžitě. Jde například o situace, kdy od ní odejde jeden z rodičů. Dosavadní dávky se musí v tu chvíli přepočítat a může dojít k jejich pozdějšímu vyplacení. Tyto prodlevy pak způsobují, že rodina nájem zaplatí jen částečně nebo se zpožděním,“ konstatoval Freund.

Všechny tyto situace se řeší ve spolupráci se sociálními pracovníky. Pokud by přesto výše dluhu dosáhla tří měsíčních nájmů, má město ze zákona možnost nájemní smlouvu vypovědět. K této situaci během fungování projektu zatím nedošlo.

V průběhu projektu se členové týmu setkávají s běžnými komplikacemi, mezi které patří například řešení sousedských vztahů. „Zaznamenali jsme 27 stížností, z nichž ovšem 17 pocházelo pouze od jedné osoby. Jednalo se o stížnosti na sušení prádla a podobně. Všechny podněty řešíme jak s dotčenými rodinami, tak i s ostatními nájemníky v domě. Pozitivní je, že kromě jednoho zmíněného případu se další stížnosti nikdy neopakovaly,“ komentoval Freund. „Obdrželi jsme také petici. Když jsme ji začali prověřovat, ukázalo se, že byla tak nejasně formulovaná, že ji podepsali i nájemníci, proti kterým byla vedená,“ dodal.

I u rodin, které z projektu vypadnou, budou pokračovat intervence sociálních pracovníků. V tuto chvíli se jedná o jednu takovou rodinu. Během měsíce se podařilo umístit ji do náhradního bydlení v azylovém domě. Rychlým vystěhováním se zabránilo dalšímu narůstání dluhu na nájemném.

„Naší snahou je s rodinami co nejlépe pracovat a snižovat jejich dluhy, což se daří. V 7 rodinách si lidé našli nové zaměstnání, podařilo se i to, že se 5 dětí vrátilo z náhradní rodinné péče a dětem z 11 rodin bylo s pomocí sociálních pracovníků zajištěno předškolní vzdělávání,“ doplnil koordinátor sociálních pracovníků v projektu Adam Fialík.

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/prubezne-hodnoceni-projektu-rapid-re-housing/

Oblast: Bydlení
Projekt: RAPID RE-HOUSING
Blog category: Tiskové zprávy