Vyhledávání

19 Lis 2019 4:16

Magistrát města Brna zrekonstruoval 4 bytové jednotky, jež slouží jako krizové bydlení. Jedná se o přechodné ubytování klientů, kteří se ocitli v krizové životní situaci a potřebují krátkodobé ubytování po dobu nezbytně nutnou k nalezení nového bydlení. Od 1. 10. 2019 je tato forma ubytování k dispozici občanům s trvalým pobytem ve městě Brně.

Mezi cílové skupiny patří zejména:

  • oběti živelních událostí (např. vytopení, vyhoření bytu),
  • oběti domácího násilí nebo incidentů se znaky domácího násilí,
  • oběti zneužívaní nebo týrání (fyzického i psychického),
  • oběti vyhrocených konfliktů v rodinách s nutností náhlého opuštění stávajícího bydlení,
  • zletilé dítě po ukončení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče,
  • rodiče v rámci zajištění kontaktu s dítětem,
  • rodiče s nezletilými dětmi v rámci dosažitelnosti na dobu nezbytně nutnou, pokud hrozí umístění dětí do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (bezprostřední
    a nezaviněná ztráta bydlení, náhlé úmrtí v rodině – potřeba uvolnění bytu na žádost Policie ČR apod.),
  • krizové krátkodobé ubytování v dalších případech, které nelze předem přesně specifikovat.

Po dobu ubytování v krizovém bytě bude, v případě potřeby, domácnosti k dispozici sociální pracovník.
Doba ubytování je 1 měsíc (ve výjimečných případech 2 měsíce).
Cena za ubytování: 1 osoba 50 Kč/den, 2 osoby a více 100 Kč/den.
Ubytování v krizovém bytě není určeno pro osoby, které svým zdravotním stavem, chováním či životními návyky mohou ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců či jiných osob (např. osoby aktuálně závislé na alkoholu či na psychotropních látkách, osoby s akutním infekčním onemocněním). 

Žádost a dotazy ke krizovému bydlení směřujte na:

Dana Kroková
Odbor sociální péče MMB Koliště 19, Brno
Tel.: 542 173 782, 773 768 069
krokova.dana@brno.cz

Dotazy na krizové bydlení:

Poradna Socio Info Point
Tel.: 800 140 800
socioinfopoint@brno.cz

Blog category: Články