Vyhledávání

28 Led 2019 10:20

28. srpen 2018

Statutární město Brno realizuje od ledna roku 2017 projekt „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“. Do projektu jsou zapojeny všechny mateřské školy zřizované městem a jeho městskými částmi. Jeho cílem je plošná podpora mateřských škol a začlenění co nejvyššího počtu dětí do předškolního vzdělávání ve věku od 3 do 6 let. Celý projekt v hodnotě 70 milionů korun je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

„Mateřské školy získávají z projektu materiál a pomůcky pro práci s dětmi a po dobu jeho trvání jsou školy posíleny pozicemi školních asistentů. Pedagogičtí pracovníci mateřských škol absolvují vzdělávání v metodách podporujících inkluzivní vzdělávání. Nově se budou školit také v oblasti prevence řečových vad. Po ukončení projektu na konci roku 2019 tak bude každá mateřská škola zřizovaná městem Brnem nebo jeho městskými částmi disponovat pracovníky vyškolenými v uvedených oblastech,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík. „Na vzdělávání učitelů a učitelek je v projektu vyčleněno 1,6 milionu korun,“ dodal.

Do projektu jsou kromě mateřských škol zapojeny také 4 organizace neformálního předškolního vzdělávání, ve kterých probíhá pravidelné vzdělávání znevýhodněných dětí v předškolním věku s cílem podpory rozvoje jejich prosociálních, kognitivních a emočních dovedností. Partnerské organizace pořádají vzdělávací aktivity pro rodiče, např. vzdělávání v oblasti rané péče, a podporují domácí aktivity rodičů s dětmi. Při práci s rodiči je kladen důraz na rozvoj rodičovských kompetencí, důležitost vzdělávání apod.

Dále byla vytvořena platforma propojující vzdělávání s oblastí sociální s cílem navázání spolupráce rodin, mateřských škol, zástupců sociálních a zdravotních služeb, OSPOD, nestátních neziskových organizací. Každé setkání platformy je věnováno určitému tématu, které se dotýká předškolního vzdělávání a spolupráce s rodinami, například povinné předškolní vzdělávání, spolupráce škol a organizací s OSPOD, problémy rodin v zahraničí a po návratu do ČR, podpora rodičů a spolupráce s rodinami při zápisu dětí do mateřských škol.

Míst je v mateřských školách dostatek

V současné době se na školský odbor Magistrátu města Brna obracejí převážně rodiče, kteří se do Brna přistěhovali až po ukončení zápisu, a proto hledají pro své děti volné místo v MŠ. Tyto zájemce se daří uspokojit. Odbor má nahlášeno cca 40 volných míst v MŠ (tento počet byl aktuální na začátku prázdnin), která případným zájemcům nabízí. Aktualizace těchto počtů bude ze strany jednotlivých MŠ provedena přibližně do 10. září 2018.

Statistika přijímacího řízení do MŠ v roce 2018

Počet škol: 137

Vypsaná volná místa: 3091

Přihlášené děti: 4596

Přihlášené mimobrněnské děti: 237

Přijaté děti: 2997

Nepřijaté děti: 1547 (většinu těchto dětí tvořily děti, které nedosáhly 3 let k 31. 8. 2018).

Zdroj:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/diky-projektu-zvysuji-pedagogove-z-materskych-skol-svou-odbornost/

Oblast: Vzdělávání
Projekt: ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁNÍ
Blog category: Tiskové zprávy