Vyhledávání

Testování
sociálního
bydlení

Alt

JAKÝ TO ŘEŠÍ PROBLÉM?

Projekt reaguje na problém bezdomovectví a bytové nouze. Má za cíl vytvořit fungující systém sociálního bydlení a tím zvýšit kvalitu života ve městě Brně.

Šance stále více skupin osob získat bydlení se snižují, a jsou často odkázáni na komerční ubytovny, azylové domy, nevyhovující byty či krátkodobá přebývání u známých a příbuzných.

Projekt řeší častý problém větších měst, kterým je vyšší počet osob bez domova či v bytové nouzi. Tito lidé žijí na ulici, v komerčních ubytovnách nebo azylových domech a dalších formách nedůstojného bydlení.

Brno v rozvoji

0

Brno je rozvíjející se metropole, kam přicházejí lidé za prací a za studiem. Vedlejším efektem je velký počet zájemců o bydlení a v jeho důsledku také rychle rostoucí ceny nemovitostí a nájmů.

Vysoké nájmy

0

Více lidí se proto ocitá na okraji zájmu pronajímatelů a mnoho z nich nedosáhne na tržní nájem.

Ohroženými tak už dnes nejsou jen lidé na ulici či v azylových domech, ale také osaměle žijící senioři, osoby zdravotně handicapované, rodiny s třemi a více dětmi,samoživitelé.

Nevyhovující podmínky

0

Jejich šance získat byt se výrazně snižují, a tak jsou často odkázáni na komerční ubytovny, azylové domy, nevyhovující byty či krátkodobá přebývání u známých a příbuzných.

PROČ TO ŘEŠIT?

V Brně se dnes nachází dva tisíce lidí bez domova a více než 500 rodin ohrožených ztrátou bydlení.

Povinností státu a obce je starat se o své občany, proto by aktivní přístup k bydlení měl být samozřejmostí.

Sociální bydlení je jedinou dlouhodobou odpovědí na problém bezdomovectví. V Brně aktuálně přebývá přibližně 2 tisíce osob bez domova, 500 rodin v bytové nouzi, a další tisíce lidí jsou bytovou nouzí ohrožených. Sociální bydlení je jednou z nezbytných reakcí na současný vývoj na trhu s bydlením, který se osvědčil v Rakousku, Francii, USA, Velké Británii, Španělsku, Finsku a dalších zemích. Česká republika následuje jejich příkladu, zapojené obce dosahují velkého úspěchu a lidé z Německa, Rakouska, Slovenska a Rumunska se k nám do Brna jezdí s dobrou praxí seznamovat.

...A má to výsledky

Sociální bydlení obcím umožňuje individuální a efektivní pomoc občanům v nouzi. 429 žadatelů o sociální byt dokazuje potřebu obyvatel města bydlet, realizované projekty vykazují 90 % úspěšnost, a za své projekty město Brno získalo dvě prestižní mezinárodní ocenění v Brusel a ve Vídni.

PRO KOHO JE TO URČENÉ?

V první fázi je projekt určen 65 lidem, kteří potřebují sociální práci. Ve druhé fázi 50 lidem, kteří sociální práci nepotřebují, ale jejich příjmy je vyřazují na komerčním trhu s bydlením.

Programy sociálního bydlení

Projekt zahrnuje několik programů sociálního bydlení a dotýká se i dalších aktivit na poli bydlení, jako je prostupné bydlení, azylové domy a další. Projekt se dělí na dvě hlavní části. V rámci první části je poskytována podpora formou Housing First (Bydlení především), který poskytne bydlení a podporu 65 lidem bez domova, mezi nimi se jedná i o mladé dospělé z dětských domovů.

Druhá část

Druhá část nastavuje systém přidělování bytů v Brně podle nově schválených Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, která vešla v platnost 1. října 2017. kromě nich se v projektu počítá s každoročním pronájmem 50 bytů žadatelům, kteří nevyžadují žádnou další sociální podporu a které navrhne městská část. Zatímco projekt Housing First přináší intenzivní podporu těm nejohroženějším lidem, program sociálních bytů pro žadatele bez podpory je reakcí na příjmová omezení. Týká se tedy žadatelů, kteří jsou limitováni v přístupu k bytům na soukromém trhu z důvodu nízkých příjmů. Nejčastěji jde o matky či otce samoživitele, osaměle žijící seniory nebo lidi s nízkými příjmy ze zaměstnání.

JAK SE TO ŘEŠÍ?Sociální bydlení vždy doprovází sociální práce, spolupráce je pro nového nájemníka povinná. Začíná ještě před jeho nastěhováním a trvá do doby, než se jeho životní situace nestabilizuje a má dostatečné kompetence pro udržení bydlení.

INTENZIVNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE S ŽADATELEM

Pokud žadatel skutečně získá sociální byt, je s ním zahájena intenzivní sociální práce. Sociální pracovník spolupracuje s klientem zejména na záležitostech spojených se stěhováním a změnou adresy a připravuje ho na udržení budoucího bydlení, což znamená v prvé řadě zajištění dostatečných finančních příjmů. Sociální práce pokračuje i po nastěhování, její intenzita závisí na typu programu a ohrožení klienta.

NÁVŠTĚVY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

Nejohroženější klienti musí poskytnout souhlas s návštěvou sociálního pracovníka minimálně jednou týdně, často ale sami projeví zájem o to, aby za nimi docházel častěji.

BEZ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

U nájemců sociálních bytů bez potřeby komplexní sociální podpory sociální pracovník figuruje jen v případech, kdy nájemce projeví zájem řešit nějaké téma (např. vzdělávání dětí) nebo když vyvstanou potíže při placení nájmu a v sousedských vztazích. Součástí sociální práce je tedy také kontakt s pronajímateli, sousedy a dalšími obyvateli města ve snaze dosáhnout všeobecné spokojenosti.

JAK POZNÁME, ŽE TO FUNGUJE?

Díky spolupráci mezi Odborem sociální péče, Bytovým odborem a úřady městských částí výrazně stoupne počet opakovaně prodloužených nájemních smluv v městských bytech.

1. Dosažení cíle zaručuje spolupráce Odboru sociální péče, Bytového odboru a úřadů městských částí. Jejím výsledkem má být poskytnutí bytů do jednotlivých programů v odpovídající kvalitě a velikosti a dalších specifik, jako je bezbariérovost, a zajištění kapacit na výkon profesionální a intenzivní sociální podpory.

2. Nejlepším ukazatelem jsou nájemci, kterým je opakovaně prodlužována nájemní smlouva, přechod dalších lidí z ulice a ubytoven do stabilního bydlení a s tím spojené zlepšení zdravotního stavu a podmínek pro vzdělávací a volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Přečtěte si
novinky a články

Stále
nevěříte?

Přečtěte si odpovědi
na nejčastější otázky!

Alt

Nestyďte se
napište nám

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!


Najdete nás na adrese:


Anenská 10, 601 67 Brno

Tel.: +420 770 147 514

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!