Vyhledávání

Rostoucí zadlužení nájemců městského bytového fondu má negativní důsledky pro město nejen kvůli vlastní finanční ztrátě z očekávaného nájemného, ale nese s sebou i navazující problémy. Po vyklizení bytu obvykle bývalí nájemci neopouštějí město, ale přestěhují se ke svým příbuzným, často do bytů nevyhovující velikosti. To s sebou nese vyšší míru opotřebovanosti (až devastace) těchto bytů, sociální problémy, zhoršení sousedského soužití, zvýšení kriminality v místě a další negativa pro město i jeho obyvatele.

Problematické jsou také soukromé ubytovny, ve kterých obvykle skončí vystěhovaní dlužníci bez možnosti bydlení u příbuzných. V případě přechodu do městem zřízených azylových domů či ubytoven zase často dochází k dělení rodin, protože tyto jsou cíleně zaměřené např. na matky s dětmi, a není proto možné, aby s nimi bydlel i otec rodiny.

Z dlouhodobého hlediska se pro pronajímatele ukazuje jako levnější a efektivnější pomoci nájemci bytu včasnou intervencí prostřednictvím stabilizace jeho aktuální životní a finanční situace a tak dosáhnout udržení bytu. Touto intervencí není myšlená finanční podpora, ale podpora finanční gramotnosti, získání potřebných socio-ekonomických návyků nebo pomoc s vyřízením nárokových institutů jako jsou sociální dávky či splátkové kalendáře.

fa fa-remove